Komplex szolgáltatások 

Tudjon meg többet szakértelmünkről

Vám tanácsadás

Vám-audit

Cégünk megalakulása óta nyújt vámaudit jellegű szolgáltatást partnerei számára. Ennek keretében egy, az ügyfél által választott időszak átfogó belső revíziója történik, amelynek keretén belül a teljes külkereskedelmi tevékenység átvilágításra kerül vám-, adó-, jövedéki és külkereskedelmi jogi szempontból egyaránt.

Speciális szolgáltatásként kínáljuk a vámügynökségek, logisztikai szolgáltatók átvilágítását, amelynek keretében kiemelten az ügynökségek által az egyedi ( vagy általános ) megbízási szerződéseik keretében felvállalt kockázatok elemzésére és ennek a cégre gyakorolt hatásának vizsgálatára kerül sor.

Cégünk olyan szolgáltatást kínál, amelynek során a teljes külkereskedelmi és jövedéki tevékenység egy belső revízió ( vám-ill. jövedéki audit ) alá kerülhet. Ennek során kontroll alá vonható a vállalatot terhelő összes import- és egyéb adóteher, valamint az egyes vámkezelések jogszerűsége. Az audit során feltárhatóak az olyan problémák is, amelyek vizsgálatára a "hagyományos" könyvvizsgálat során nincs mód. Az auditot követően lehetőség van a szükséges korrekciókra, valamint az esetleges túlfizetésekből származó visszaigénylésekre is.

Vám tanácsadás

Szolgáltatásunk kiterjed az import vámkezelésekkel kapcsolatos áruosztályozástól a külkereskedelmi tevékenységet átfogó teljes vámaudit elvégzéséig. Biztosítjuk megbízóink részére a NAV ellenőrzések során történő teljes szakmai közreműködésünket, valamint a különböző termelő és kereskedelmi tevékenységekhez szükséges NAV engedélyek megszerzésében is segítséget nyújtunk. 

NAV utólagos ellenőrzések vagy áruátengedést követő ellenőrzések során történő közreműködés

A vám-és adóhatóság által végzett utólagos ellenőrzés a vámfizetésre kötelezett szervezet vámellenőrzés alá eső külkereskedelmi tevékenységére irányuló teljes körű felülvizsgálat, amelynek célja annak megállapítása, hogy a vám- és adófizetésre kötelezett a vám-és adóigazgatási eljárásban vele szemben támasztott kötelezettségeknek eleget tett-e.

Az ellenőrzések alkalmával hatékonyan tudjuk a hatósági revízióval érintett partnerünk érdekeit képviselni.

Munkatársaink a NAV ellenőrzések terén részben mint korábban hasonló revíziókat végző vámhatósági szakemberek, jelenleg pedig mint a vállalkozások vám- és adójogi problémáit jól ismerő közreműködők, ezért úgy tudják partnereink érdekeit képviselni, hogy a vizsgálatok a lehető legkisebb jogszerű "veszteséget" okozzák számukra.

AEO - Engedélyezett Gazdálkodó státusz megszerzése, folyamatos felügyelete

Az AEO-tanúsítványt a Közösségben letelepedett gazdasági szereplő akkor kaphatja meg, ha a vámjogszabályok betartása tekintetében megfelelő előélettel rendelkezik, a kereskedelmi és - adott esetben - szállítási nyilvántartások vezetése olyan színvonalú, amely lehetővé teszi a megfelelő vámellenőrzést, igazolt fizetőképesség és megfelelő biztonsági standardok megléte biztosított, továbbá rendelkezik a végzett tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó gyakorlati jellegű szakértelemmel, vagy szakmai képesítéssel. E rendkívül szigorú feltételek teljesítéséhez, a magas színvonalú szakmai követelményeknek való megfeleléshez nyújt cégünk teljes körű segítséget

Komplett áruosztályozás felülvizsgálat

A partner tevékenysége kapcsán felhasznált alapanyagok, termékek, továbbá a gyártott, vagy értékesített termékek teljes körének áruosztályozási szempontból történő belső kontrollja. Ennek révén korrekt és teljes képet lehet kapni a fizetendő közterhek jogszerű mértékéről és az elérhető vámkedvezményekről. 

Meghatározott célú felhasználás vámjogi lehetőségének vizsgálata - bevezetése

A hatályos uniós vámkódex -elsősorban termelő cégek részére - bizonyos termékek és alapanyagok vonatkozásában lehetőséget biztosít arra, hogy az adott árut ne a "normál" vámtétel megfizetése mellett, hanem kedvezményes - adott esetben 0 %-os vám mellett lehessen a gyártandó késztermékbe beépíteni és szabad forgalomba helyezni.

Ennek a lehetőségnek a vizsgálatát egy célirányos audit előzi meg, amelyet követően konkrét összegben kimutathatóvá válik az elérhető megtakarítás nagysága. A szolgáltatásunk - igény esetén - kiterjed a meghatározott célú felhasználással érintett áruk NAV felé történő elszámolására is.

VÁMRAKTÁR

Amennyiben a beérkező árunak csak egy része - és az is részletekben - kerül továbbértékesítésre más uniós tagállamba, úgy célszerű lehet a termékeket vámraktárban tárolni. A vámraktárban történő árutárolás esetén csak akkor kell megfizetni a vámot ( és csak az uniós tagállamokba történő értékesítés esetén!), ha már az egyes vevők felé részletekben kitárolásra kerül az áru. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi azonnali vámfizetés helyett csak részletekben (elporlasztva), a tényleges eladásokkal egyidejűleg kell a vámot megfizetni. Amennyiben nem uniós partner részére történik az eladás, úgy vám megfizetése nélkül szállítható ki az áru a vámraktárból az EU-n kívüli államba!

A vámraktárban tárolt áruk vámteher (vám + ÁFA) összegének erejéig biztosítékot kell nyújtani a NAV részére. A vámteher biztosítására többféle lehetőség van, amely nem feltétlenül jelent tényleges pénzlekötést.

A vámraktár üzemetetése során a vámjog szabályainak betartását a NAV ellenőrzi, ugyanis a raktárban tárolt termékek vámárunak, azaz olyan árunak minősülnek, amelyek után a vámteher még nincs megfizetve, ezáltal azok nincsenek szabad forgalomba helyezve!

Logisztika

Teljes logisztikai audit az anyagáramlás mentén

 • Value Stream Mapping (VSM): folyamatok, műveletek, tevékenységek, a vállalati anyag-, illetve információáramlás elemzése; a "pazarlások" feltárása, és ezek segítségével javaslatok kidolgozása a hatékonyabb, eredményesebb munkavégzésre, megtakarítási lehetőségek kiemelésével.
 • LEAN elvek, 5S betartása

Beszerzés, termeléstervezés, készletgazdálkodás 

 • Készletezési mechanizmusok segítségével, és a vállalati beszerzési paraméterek figyelembevételével, optimális beszerzési stratégia kidolgozása (rendelési gyakoriság, tételnagyság, készletszintek, biztonsági készletek, újra-rendelési pontok).
 • Késztermék készletezési és termeléstervezési stratégiák kidolgozása ("push" / "pull" gyártásvezérlés; Build-To-Order - rendelésre, autóra gyártás; biztonsági készletszintek).

Raktározás 

 • Az alkalmazott raktári tevékenységek feltérképezése, majd javaslattétel az optimális raktárelrendezésre (layout), működésre: helykihasználás maximalizálása, felesleges mozgatások, átpakolások kiküszöbölése, tárolt áruk csomagolásának standardizálása; dedikált helyek módszere, "free location" rendszer, FIFO nyomonkövetés, kanban rendszerek.
 • Termeléskiszolgálás optimalizálása: termelési alapanyag készletszint kialakítása, feltöltési utak, gyakoriság, technikák kielemzése, és a leghatékonyabbak bevezetése.
 • Receiving-, shipping window kialakítása: beszállítási/kiszállítási időablakok, ütemezés megtervezése a hatékony raktárosi munka-kiterheléshez.

Csomagolás technológia

 • A vállalat termékeinek megfelelő, illetve, a vevői elvárásokat teljesítő csomagolási megoldások kiválasztása, kialakítása, mind többutas, mind egyutas (alternatív) csomagolások tekintetében (papír csomagolás gyártói referenciákkal).
 • Csomagolási munkautasítások (packaging data sheet) elkészítése (vállalati belső- és vevői egyaránt).
 • Környezetvédelmi termékdíj bevalláshoz szükséges, papír csomagolás felhasználás, "értékesítés" nyomonkövetésének, kimutatásának kialakítása.

Szállítmányozás

 • Szállítmányozói - költségcsökkentési célzatú - tenderek lefolytatása: a megfelelő ár/érték arányú szolgáltató kiválasztása a vállalat adott szállítási feladataira, majd az operatív együttműködés kiépítése (elvárások, teljesítményértékelés, információáramlás, nyomonkövető, riportolási rendszerek).
 • A vállalat szállítási láncának feltérképezése, majd javaslattétel egy optimális, költséghatékony szállítási rendszer felállítására, mind Európán belül, mind tengerentúli viszonylatokban (fuvarozási módok, szállítási gyakoriságok, full konténeres és/vagy gyűjtős megoldások, konszolidációs projektek stb.).
 • Export/import ügyletekhez kapcsolódó termékek áruosztályokba sorolása, pontos magyar áru-megnevezések és vámtarifaszámok hozzárendelése, és ezek adatbázisban történő rendszerezése, frissítése - különböző adatszolgáltatások, vámkezelési eljárások támogatásához.

Támogató informatikai rendszerek

Igény esetén teljes rendszerek kiépítésének koordinálása, a megfelelő rendszerszolgáltatók bevonásával:

 • Warehouse Management System kiépítése, illetve ráépítése a vállalat meglévő vállalatirányítási rendszerére
 • Automatikus termeléstervezési és nyomonkövetési rendszer/programcsomag testreszabása és összehangolása a belső vállalatirányítási rendszerrel
 • Webes alapú adatcsere rendszer (WEB EDI) kiépítése a beszállítók és/vagy a vevők felé
 • PLEX, BaaN vállalatirányítási rendszerek bevezetése, támogatása

Közúti veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadói tevékenység

Minden vállalkozásnak, amely veszélyes árut közúton fuvaroz, szállít vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést, vagy kirakást végez, veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell kineveznie, aki azért felelős, hogy segítse megelőzni, hogy e tevékenységek veszélyeztessék az embereket, az anyagi javakat vagy a környezetet. Az ADR biztonsági tanácsadó fő feladata, hogy a vállalkozás vezetőjének felelőssége mellett minden lehetséges módon és ténykedéssel elősegítse, hogy a vállalkozás az érintett tevékenységét a hatályos szabályoknak megfelelően és a lehető legbiztonságosabb módon végezze.

A tanácsadói tevékenység keretében cégünk által vállalt feladatok:

 • annak figyelemmel kísérése, hogy a fuvarozó vállalkozás betartja-e a veszélyes áruk fuvarozását, szállítását szabályozó előírásokat;
 • tanácsadás a vállalkozás számára a veszélyes áruk fuvarozását, szállítását illetően;
 • éves jelentés készítése a vállalkozás vezetősége, vagy adott esetben a helyi hatóság számára a vállalkozás veszélyes áruk fuvarozásával, szállításával kapcsolatos tevékenységéről;
 • a vállalkozás veszélyes árukkal végzett tevékenységének gyakorlati végrehajtása és az ezzel kapcsolatos eljárások figyelemmel kísérése.

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) 

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) bevezetésének célja az áruk valós útjának nyomon követése, az árubeszerzések, értékesítések során keletkező közterhek megfizetésének biztosítása, valamint az, hogy Magyarországon ne kerülhessen forgalomba olyan áru, amely előzetesen nem volt bejelentve az adóhatósághoz. A rendszer jogszabályi háttere a bevezetés időpontjától kezdve folyamatosan változik, mely a gazdasági környezet alakulásának, illetve az adóhatóság ellenőrzési gyakorlata kialakításának eredménye. A jelen időszakban és a jövőben bevezetni tervezett, az adózáshoz kapcsolódó új kötelezettségek (elektronikus számla, elektronikus fuvarokmány, tengelysúly mérő rendszer) magukban hordozzák az EKAER rendszer további változását. 

A változtatás következményeként az EKAER tevékenységhez kapcsolódó feladatok köre bővül, összetettebbé válik, mely egy gyakorlati tapasztalatokon alapuló szélesebb körű szakértelem elengedhetetlen szükségességét vonja maga után, a feladatok hatékony és jogkövető végrehajtása és az esetleges szankciók elkerülése végett. 

Az EKAER tanácsadói tevékenység keretében nyújtott szolgáltatásaink 

 • EKAER-hez kapcsolódóan a szállítmányozási folyamatok rendszer szemléletű revíziója, az EKAER szám megképzésétől annak lezárásáig
 • a szállítási láncban résztvevők tevékenységének felülvizsgálata, a feladat elhatárolás, az adatszolgáltatás, valamint az információáramlás tükrében
 • az EKAER tevékenység végrehajtásában közreműködő munkatársak szakmai felügyelete, továbbképzése a jogszabályi változásokra tekintettel
 • az adóhatósági ellenőrzések tapasztalatai alapján leggyakrabban előforduló hibák, problémák feltárása, azok megoldására vonatkozó javaslat kidolgozása
 • folyamatba épített kockázatelemzésen alapuló kontroll kialakítása
 • a felülvizsgált tevékenységről beszámoló készítése a vállalkozás részére, a szakszerű és jogszerű feladat végrehajtás érdekében igény szerint belső szabályozó eszköz készítése

Adó tanácsadás

Adó tanácsadás

A szolgáltatás keretében megbízóink egyes adónemekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek optimalizálásában tudunk tanácsokat adni 

ADÓRAKTÁR

Az adóraktár olyan "raktár", amelyet - a jövedéki termékek kivételével - a (EU) közösségi áru korlátlan idejű tárolására létesítettek.

Ameddig az áru az adóraktárban van, addig nem kell utána ÁFA-t fizetni - ezen áruk esetében tehát nem keletkezik áfa fizetési kötelezettség értékesítéskor, csak abban az esetben, ha az értékesítés egyben kitárolást is jelent.
(Tehát ha az értékesítés után az áru "elhagyja" az adóraktárat.)

Az áru a raktározás során akárhányszor cserélhet gazdát, ÁFA fizetési kötelezettség csak a kitároló tulajdonosnál keletkezik. (Az adóraktáron belüli értékesítés ÁFA-mentes!)

Az adóraktározást olyan termékek esetében szokták alkalmazni, amelyeket egy későbbi időpontban nagy valószínűséggel harmadik országba fognak értékesíteni.

Példával:

egy 4 szereplős (A-B-C-D) láncügylet során felmerülő Áfa fizetési kötelezettség (feltételezve, hogy a termék áfakulcsa 27%-os)

Látható, hogy minden láncban szereplő cég a 27%-os áfát felszámítja az értékesítéskor.

Ezzel szemben az adóraktár bevonásakor az áfa fizetési kötelezettség így alakul:  

Az ÁFA fizetési kötelezettség csak a raktárból kitároláskor merül fel.

Ez a gyakorlatban ez azt jelentheti, hogy amennyiben az áru értékesítésével egyidejűleg az az adóraktárba betárolásra kerül, úgy az értékesítés során nem keletkezik ÁFA-fizetési kötelezettség. Az áru kitárolásakor pedig már az új tulajdonos lesz köteles az ÁFA-t megfizetni az általa történő értékesítés alkalmával. Ha a kitárolás után az áru közvetlen külföldre kerül kiszállításra, akkor az az értékesítés mentes lesz az ÁFA alól. 

Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos tanácsadás

Az egyes termékek funkciójuk betöltése során használatukkal, valamint elhasználódásuk után - általában hulladékként - terhelik vagy veszélyeztetik a környezetet. A termékdíjas szabályozás célja, hogy ösztönzőleg hasson a szennyezőanyag kibocsátásának csökkentésére, elősegítse a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodást, illetve a hazai és nemzetközi előírásokon alapuló hulladékgazdálkodási célkitűzések megvalósulását. További célja, hogy a termékdíj-köteles termékek által közvetve vagy közvetlenül okozott környezeti károk megelőzéséhez, mérsékléséhez az állam számára pénzügyi forrásokat teremtsen. E veszélyek és várható terhelések csökkentése, illetve a financiális források megteremtése érdekében a termék első belföldi forgalomba hozója, saját célú felhasználója vagy készletre vevője köteles a termék tömegére megállapított díjat fizetni, a következők szerint.

A termékdíj-fizetéssel kapcsolatos szabályok értelmezése,  a tevékenység során keletkezett fizetési kötelezettség nyilvántartásának, továbbá az átvállalt termékdíj köteles csomagolások nyilvántartásának kialakításában és a kapcsolódó kötelezettségek (adó-bevallások) teljesítése  kapcsán állunk partnereink rendelkezésére.

Jövedéki tanácsadás

A jövedéki termékeket importáló, gyártó és azokkal kereskedő cégek részére kínálunk stratégiai tanácsadást.

Az egyébként nem jövedéki termékekre specializált, de termelésük során ilyen fokozott kockázatot jelentő anyagokat (pl. kenőolajok, zsírok) felhasználó vállalkozások engedélyeztetési kötelezettségeinek teljesítésében is közreműködünk.

Vállaljuk a már megfizetett jövedéki adó - jogszerű visszaigénylési lehetőségének fennállása esetén - visszatérítésében történő teljes körű közreműködést.

Jogi tanácsadás

Jogi tanácsadás

A külkereskedelemmel, szállítmányozással, biztosítással kapcsolatos jogi problémákra is segítségükre tudunk lenni megbízóinknak.